Pravo na odustajanje

Poštovani kupci, obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) kupovina preko naše prodajne internet stranice rs.auramakeup.eu smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti)  da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Obrazac/izjavu o odustanku možete preuzeti ovde.

Izjavu je potrebno da odštampate, popunite podatke koji nedostaju i potpišete (potpišete i pečatirate za pravna lica) i pošaljete na adresu:

AURA DOO NIŠ 
Vazduhoplovaca bb
18000 Niš

Takođe, možete nas kontaktirati putem e-maila online.rs@auramakeup.eu ili na broj telefona 018/589020.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.


Troškove vraćanja robe snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.


Mogućnost vansudskog rešavanja sporova: 


Dana 20. decembra 2021. godine je počeo da se primenjuje novi Zakon o zaštiti
potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 88/2021), a deo zakona se primenjuje od 20.03.2022.
godine, obaveze za trgovce su koje su nastale 20.03.2022. godine po Zakonu o zaštiti potrošača:

1. Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih
sporova pred telom (čl. 151. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača).

2. Trgovac je dužan da ističe obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova
(čl. 151. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača). 

3. Trgovac je dužan da na osnovu čl. 12. Zakona o zaštiti potrošača, pre zaključenja
ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, obaveštava potrošača na jasan i razumljiv način na
srpskom jeziku ili jeziku nacionalne manjine, pored ostalih obaveštenja (o osnovnim
obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona,
o ceni, o načinu plaćanja, o roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije itd.),
obavesti o: mogućnosti vansudskog rešavanja sporova: 

4. Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu ili izvan poslovnih prostorija,
pored ostalih podataka na jasan i razumljiv način potrošača obavesti o mogućnosti
vansudskog rešavanja sporova na osnovu čl. 26. Zakona o zaštiti potrošača.

5. Prodavac je dužan da ukoliko odbije reklamaciju, potrošača obavesti o mogućnosti
rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje
potrošačkih sporova na osnovu čl. 55. st. 12. Zakona o zaštiti potrošača.

6. Trgovac je dužan da se u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga sa prilozima od
strane tela, izjasni da li priznaje ili osporava predlog potrošača na osnovu čl. 161.
st. 2. Zakona o zaštiti potrošača.

7. Trgovac i potrošač su dužni da učestvuju na usmenoj raspravi koje zakaže telo u cilju
razjašnjenja potrošačkog spora na osnovu čl. 162. stav. 2. Zakona o zaštiti potrošača.